ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
ตรวจสอบเครดิตบูโร

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

แชร์ได้เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้


1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณี บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง นำมาแสดง

กรณี นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รองรับไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณี บุคคลธรรมดา

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

กรณี นิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาอสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

หลังจากที่เตรียมเอกสารตามข้างต้น เรียบร้อยแล้ว นำมาติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลฯ สามารถรับข้อมูลได้ภายในวันที่ขอ หรือให้ส่งรายงานทางไปรษณีย์ก็ได้


สามารถตรวจสอบสถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่นี่ –> www.ncb.co.th


แชร์ได้เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

admin

ซื้อ – ขาย – เช่า บ้านมือสอง แบบครบวงจร ในชลบุรี ดำเนินการภายใต้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย