www.เราไม่ทิ้งกัน.com กับคำถามที่รอคำตอบ 10 ข้อ
10คำถาม-เราไม่ทิ้งกัน

www.เราไม่ทิ้งกัน.com กับคำถามที่รอคำตอบ 10 ข้อ

แชร์ได้เลย

www.เราไม่ทิ้งกัน.com  มาตรการรัฐบาล ในการให้เงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) จำนวนเงิน 5,000 บาท (3 เดือน) ผ่านมาร่วมเดือน หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งหลายคนรอนานมาก หลายคนก็ได้รับเงินไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่ ยังคงรอคำตอบ ว่า สถานะ ” อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ” และเรื่องการขอทบทวนสิทธิ์ เรามาดูคำตอบจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ” สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง-00
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง-00

 

1. ผู้ลงทะเบียนบางรายเข้าใจผิดว่าคลังแจกครบแล้ว 3 ล้านราย ที่เหลือจะไม่ได้แล้ว

ตอบ ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตามมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 3 ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้น ดังนั้น หากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

2. ลงทะเบียน 27 ล้านคน แจกไปแค่ 3.2 ล้านคน ต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผล

ตอบ

1 ) ตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้มีการจ่ายเงินเยีวยา 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันที่ 20-21 เมษายน 2563 อีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

2 ) การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคน จะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน การประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุ ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

3) ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

3. ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มีนา สถานะยังอยู่รอการตรวจสอบ ไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป

ตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และปรากฏสถานะว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

4. รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไหร่จะตรวจสอบ รอนานมากแล้ว

ตอบ

1.กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด

2.ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

5. กรณีการ “ทบทวนสิทธิ์” กับการ “อุทธรณ์สิทธิ์” มีความหมายและขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ กระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ และสำหรับกลไกการดำเนินการทบทวนสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป
6. สถานะที่รอตรวจสอบก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปครบ 3 รอบครบ 3 ล้านคนแล้ว

ตอบ

1.กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และปรากฏสถานะว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ ว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจาก … (แสดงเหตุผล)”

2.ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตามมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 3 ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้น ดังนั้น หากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

7. ทำไมเงินเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล ไม่ครอบคลุมถึงแรงงานอาชีพก่อสร้าง

ตอบ ลักษณะการประกอบอาชีพก่อสร้างส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่จากคำสั่งของทางราชการค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดี หากประชาชนที่มีอาชีพก่อสร้างและได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิต-19 แต่ได้รับแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเยียวยา 5000 (3 เดือน) กระทรวงการคลังได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่การลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563

เราไม่ทิ้งกัน-เพิ่มเติมข้อมูล
เราไม่ทิ้งกัน-เพิ่มเติมข้อมูล

 

8. นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับ ป.ตรี-โท และเรียนไปด้วย-ทำงาน Part Time ไปด้วย แต่ปัจจุบันต้องกลับเรียนทางออนไลน์ในประเทศไทย มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่

ตอบ มาตรการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยเป็นหลัก

9. ในกรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท และได้รับเงินไปแล้วบางราย ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ตอบ

1.ในกรณีการกรอกให้ข้อมูลเท็จและตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการฯ ภาครัฐมีสิทธิ์สั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ โดยผู้ได้รับเงินเยียวยาที่ไม่มีสิทธิ์ในมาตรการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว รัฐอาจใช้สิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

2.นอกจากนี้ ในกรณีการให้ข้อมูลเท็จโดยเจตนา ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลเท็จโดยมิได้มีเจตนาและถูกดำเนินการทางกฎหมาย ในชั้นศาลจะมีกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

3.ทั้งนี้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วประสงค์คืนเงิน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคืนเงืนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

10. ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หากที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการเป็นการเช่าโดยไม่มีสัญญาเช่า จะสามารถใช้หลักฐานใด ทดแทนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น พิกัดตามระบบ GPS เป็นต้น)

ตอบ ขณะนี้ระบบการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้มีการขอให้แนบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เข้าสู่ระบบ แต่ผู้ลงทะเบียนสามารถระบุชื่อสถานประกอบการ หรือระบุที่ตั้งของสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย โดยการระบุเป็นข้อความ หรือ โดยการปักหมุดในแผนที่ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยา

เราไม่ทิ้งกัน-ทบทวนสิทธิ์
เราไม่ทิ้งกัน-ทบทวนสิทธิ์


ขอบคุณแหล่งข้อมูล
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Positionningmag

หากสนใจบริการของเรา ซื้อ ขาย หรือ ฝากขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ในชลบุรี
ประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้ เรายินดีเป็นผู้ช่วย ลดเวลา ลดปัญหา ปรึกษาเรา ครบจบในที่เดียว

บริษัท ชลไลฟ์แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.chonlifeasset.co.th
แชร์ได้เลย

admin

ซื้อ – ขาย – เช่า บ้านมือสอง แบบครบวงจร ในชลบุรี ดำเนินการภายใต้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย